รายการ ฟุตบอล พิการทางหู รอบแรก  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00 .
สนาม
สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
12
11
16
3
6
10
13
7
14
18
17
5
4
1
15
9
8
ส.นครนายก
ส.นครนายก
2
15
10
13
4
2
9
12
8
1
14
3
7
6
11
5
ส.นครปฐม
ส.นครปฐม