รายการ บอคเซีย ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.นครนายก
ส.นครนายก
2
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น