รายการ บอคเซีย ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง รอบแรก  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:30 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.อำนาจเจริญ
ส.อำนาจเจริญ
2
ส.อำนาจเจริญ
ส.อำนาจเจริญ