รายการ บอคเซีย ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง รอบแรก  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 18:30 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี