ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ณรงค์ศักดิ์    พยุหกฤษ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 บอคเซีย
  ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 บอคเซีย
  ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง