ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สมมาติ    แดหวามาลัย
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.สตูล
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เซปักตะกร้อ
  กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
 เซปักตะกร้อ
  พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
 เซปักตะกร้อ
  พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
 เซปักตะกร้อ
  พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย