ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
พุธนาตย์    อยู่สถิตย์
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.กาญจนบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กบ 100 เมตร หญิง SB 15
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S2 (กาย)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา)
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู)