ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
พงศ์ศรร    พูลเกตุ
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เพชรบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 บอคเซีย
  ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
 บอคเซีย
  ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง