ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ทิวา    ธุระธรรม
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วอลเลย์บอล
  พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
 วอลเลย์บอล
  พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน