ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ทินกร    เทพแดง
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เลย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 บอคเซีย
  ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
 บอคเซีย
  ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง