ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐวุฒิ    แก้วสมนึก
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 บอคเซีย
  ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง