ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
สุพัตรา    รุ่งกิจการ
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทเบิลเทนนิส
  พิการทางหู หญิงคู่
 เทเบิลเทนนิส
  พิการทางหู หญิงเดี่ยว