ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
เศรษฐา    แก้วโมกข์
เพศ
ชาย
สังกัด
ส.ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วอลเลย์บอล
  พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน