ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
มีนา    ทองในแก้ว
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.นครศรีธรรมราช
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เปตอง
  พิการทางปัญญา ทีมชาย
 เปตอง
  พิการทางปัญญา ทีมหญิง