ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ปวีณา    สุขศรีทอง
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 บอคเซีย
  ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
 บอคเซีย
  ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง