ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
วิสากุล    บุญเหลือ
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.ปัตตานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เปตอง
  พิการทางหู ทีมหญิง